Změna s.r.o. přes notáře

Pro mnohé podnikatele, kteří provozují společnost s ručením omezeným (s.r.o.), může být potřeba v určitém okamžiku provést určité změny v její struktuře či informacích. V České republice je tento postup často zprostředkováván notářem, který je vázán specifickým tarifem odměn, stanoveným Ministerstvem spravedlnosti.

Notářský tarif a odměna notáře

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být odměna notáře za jeho činnost stanovena buďto pevnou částkou, nebo procentuálně stanovenou sazbou. Notář je povinen výši své odměny odůvodnit odkazem na konkrétní ustanovení tohoto předpisu. Mimo tuto odměnu je nutné připočítat daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 %.

Při provádění změn v s.r.o. se mohou objevit následující náklady:

  • Sepnutí notářského zápisu o rozhodnutí společníků: 4 000 Kč.
  • Přímý zápis změn do obchodního rejstříku notářem: odměna 300 Kč nebo 1 300 Kč v závislosti na složitosti postupu. Soudní poplatek při zápisu notářem činí 1 000 Kč, zatímco pokud by zápis prováděl soud, je poplatek 2 000 Kč.
  • Příprava dalších potřebných listin: náklady mohou variabilně zahrnovat například výpis z Rejstříku trestů za 100 Kč, výpis z katastru nemovitostí za 100 Kč nebo ověření podpisů za 70 Kč za podpis.

Změna stanov a zápis do obchodního rejstříku

Změny stanov v s.r.o. může schválit shromáždění společníků, a to nadpoloviční většinou hlasů, pokud stanovy nestanoví jinak. Notář může poradit s formulací jednotlivých ustanovení stanov tak, aby byly v souladu se zákonem.

K provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem je nutné splnit několik podmínek:

  1. Žádost od osoby oprávněné k podání návrhu na zápis.
  2. Sepnutí podkladového notářského zápisu.
  3. Předložení potřebných listin pro zápis.