Notářsky ověřený podpis

Notářsky ověřený podpis je základním nástrojem, jak potvrdit autenticitu podpisu na různých listinách. Ale jaký je postup a co všechno ověření podpisu zahrnuje?

Co je to legalizace podpisu?

Legalizací se ověřuje, zda fyzická osoba skutečně vlastnoručně podepsala listinu nebo uznala již existující podpis na dané listině za vlastní. Toto ověření probíhá připojením doložky o podpisu nebo o uznání podpisu. Doložka může být umístěna přímo na listině nebo na samostatném listu, který je pevně připojen k původní listině.

Odměna za ověření podpisu

Za notářské ověření podpisu je odměna stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Za každý podpis činí odměna 85 Kč vč. DPH. Pokud je ovšem listina v cizím jazyce, odměna se zvyšuje na 169 Kč vč. DPH. Stejná sazba platí, pokud má ověření proběhnout mimo kancelář notáře, přičemž je nutné připočítat ještě 61 Kč vč. DPH za každou započatou čtvrthodinu cesty.

Důležité detaily ověření podpisu

Notář či jeho pracovník ověřením podpisu nenese zodpovědnost za obsah listiny. Listina musí být v okamžiku ověření již kompletně vyplněna – nelze např. ověřovat prázdný list papíru s následným doplněním textu.

Pokud má být listina s ověřeným podpisem použita v zahraničí, musí být ověřovací doložka podepsána samotným notářem nebo jeho stálým zástupcem. Je klíčové notáře o tomto záměru informovat.

Pro úspěšné ověření je nezbytné prokázat totožnost žadatele, což se obvykle děje pomocí občanského průkazu nebo pasu. V případě, že žadatel nemá k dispozici tyto doklady, může svou totožnost prokázat dvěma svědky, kteří musí mít platné úřední doklady.

Pokud je listina v jazyce, který notář neovládá, je nutné k listině předložit i překlad vyhotovený soudním tlumočníkem.