Sepsání kupní smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy se odvíjí od výše kupní ceny. Výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že čím vyšší je kupní cena, tím se z jednotlivých základů vypočítává menší procento..

Cena kupní smlouvy

Z prvních 100 000 Kč jsou to 2 %, z přebývající částky až do 500 000 Kč je to 1,2 %, z přebývající částky až do 1 000 000 Kč je to 0,6 %, z přebývající částky až do 3 000 000 Kč je to 0,3 %, z přebývající částky až do 20 000 000 Kč je to 0,2 %, z přebývající částky až do 30 000 000 Kč je to 0,1 %, z přebývající částky až do 100 000 000 Kč je to 0,05 % (odměna notáře činí nejméně 2 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 3 000 Kč). Takto vypočtená částka se pak krátí na dvě třetiny. Maximální výše nákladů na kupní smlouvu mohou dosáhnout 63 200 Kč bez DPH.

ČástkaPoplatek
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty2 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty0,05 %

Dodatkové náklady a notářská úschova

Pokud však notář zároveň s kupní smlouvu (zejména ohledně nemovité věci) přijímá peníze do notářské úschovy, činí náklady na úschovu jen jednu desetinu. K této odměně se mohou připojit i další související hotové výdaje. Může se jednat o výpisy z veřejných seznamů nebo rejstříků, atp.

Základy kupní smlouvy

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Druhy kupní smlouvy v občanském zákoníku

Úprava smlouvy v občanském zákoníku je členěna na koupi věci movité, koupi věci nemovité, prodej zboží v obchodě a koupi závodu. Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc. Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Na rozdíl od předchozí právní úpravy platí, že kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení (např. znalecký posudek).

Notářské služby při kupní smlouvě

Jedná-li se o koupi nemovité věci, kupní smlouva musí být písemná. Notář vám kupní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, může sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Notář je povinen při sepisu kupní smlouvy postupovat nestranně, tedy jak prodávající tak kupující mají záruku, že smlouva nebude jednostranně výhodná či nevýhodná pro jednu smluvní stranu. Notář poučí prodávajícího i kupujícího o důsledcích ujednání obsažených ve smlouvě. Při sepisu kupní smlouvy můžete využít notářskou úschovu peněz, kdy kupující zašle peníze na účet notářské úschovy a poté, co je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, notář vyplatí peníze prodávajícímu. Notářská úschova poskytuje jistotu jak prodávajícímu, tak kupujícímu. Pokud si i kupní smlouvu necháte sepsat notářem, je notářská úschova peněz výrazně finančně zvýhodněna.

Cena notářských služeb

Všechny cena notářských služeb najdete v souboru níže.

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf