Sepsání darovací smlouvy

Darování je aktem štědrosti, kdy jeden člověk předává svůj majetek jinému bez očekávání finančního ohodnocení. K formalizaci tohoto procesu slouží darovací smlouva, a pokud je zpracována notářem, nabízí dodatečné jistoty oběma stranám.

Co je darovací smlouva?

Darovací smlouva je dohoda mezi dárcem a obdarovaným, kde dárce se zavazuje bezplatně převést svůj majetek nebo právo na obdarovaného, který tuto nabídku přijímá. Lze darovat jak movitý, tak nemovitý majetek. Dokonce je možné darovat celý svůj majetek nebo maximálně polovinu budoucího majetku.

Cena darovací smlouvy

Odměna notáře za darovací smlouvu závisí na hodnotě daru. Výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti, ale zjednodušeně řečeno: z prvních 100 000 Kč je to 1 %, z částky do 500 000 Kč to je 0,6 %, a z částky do 1 000 000 Kč to je 0,3 %. Nicméně je zde minimální sazba 2 000 Kč u daru nemovitosti a 1 000 Kč u ostatních darů. Pro stanovení hodnoty daru obvykle není nutné využití znaleckého posudku.

ČástkaPoplatek
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %

Pokud je předmětem daru nemovitá věc, musí být smlouva písemná. Notář může sepsat darovací smlouvu ve formě notářského zápisu, což je veřejná listina. Tento zápis poskytuje v případě sporu jednoznačný důkaz o pravdivosti údajů v něm uvedených.

Může být dar odvolán?

Pokud se po uzavření darovací smlouvy zásadně změní okolnosti, je možné dar odvolat pro nouzi či pro nevděk. Toto je však považováno za krajní řešení a často se řeší soudní cestou.

Speciální ujednání v darovací smlouvě

V případě darování nemovitostí může smlouva obsahovat speciální ujednání, například služebnosti, kdy si dárce vyhrazuje právo darovanou věc doživotně užívat. Tato ujednání, zapsaná v katastru nemovitostí, dávají dárci jistotu v dalším užívání majetku.

Daňové aspekty darování

Darování mezi blízkými osobami, jak je definováno zákonem, nepodléhá dani z příjmu fyzických osob.

Darovací smlouva je důležitým nástrojem pro převod majetku mezi jednotlivci. Přestože může být zpracována bez notáře, výhody notářsky sepsané smlouvy – zejména v případě nemovitostí – nabízejí dodatečnou jistotu a ochranu pro všechny zúčastněné strany.

Cena notářských služeb

Všechny cena notářských služeb najdete v souboru níže.

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf