Založení Veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) představuje jednu z možností právní formy podnikání v České republice. Tento typ společnosti je založen na sdružení minimálně dvou společníků, kteří společně podnikají pod jedním obchodním jménem. Zvláštností v.o.s. je neomezená odpovědnost všech společníků, což znamená, že v případě dluhů či závazků společnosti ručí každý společník celým svým majetkem. Tato forma má své výhody, např. absenci povinnosti vytvářet základní kapitál a daňovou transparentnost, ale přináší i zvýšené riziko spojené s neomezeným ručením.

V.o.s. je často zaměňována se sdružením, avšak rozdíl je v právní subjektivitě veřejné obchodní společnosti. Co se týče obchodního jména v.o.s., musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo jeho zkratku „v.o.s.“. Pokud jméno jednoho či více společníků tvoří součást obchodního jména, musí být dodáno „a spol.“. Přestože mnoho veřejných obchodních společností nemusí být široké veřejnosti známo, existují i velké a známé firmy, jako je například „Lidl Česká republika v.o.s.“

Je důležité pochopit, že v.o.s. je založena na důvěře mezi společníky. Tato forma společnosti je vhodná pro ty, kteří chtějí podnikat s blízkými osobami a kteří si jsou vědomi všech rizik, která s touto formou podnikání souvisí.

Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) krok po kroku

1. Společenská smlouva (zakladatelská listina):

Nejprve je třeba uzavřít a podepsat společenskou smlouvu. Tuto smlouvu musí podepsat alespoň dva společníci, ať už jde o fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO). Důležité je, aby podpisy byly úředně ověřeny.

2. Náležitosti společenské smlouvy:

 • název a sídlo společnosti (doporučujeme využít virtuální sídlo)
 • určení společníků – buďto jméno a bydliště fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby,
 • předmět podnikání (činnosti).

3. Základní kapitál:

U v.o.s. není potřeba vytvářet minimální základní kapitál. Pokud se ale společníci rozhodnou vložit nějaký vklad, je třeba tento údaj zahrnout do společenské smlouvy. Společnost v.o.s. tedy nemá ze zákona stanovený základní kapitál.

4. Získání podnikatelského oprávnění:

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné zažádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.

5. Návrh zápisu do obchodního rejstříku:

Poslední krok je podání návrhu na zápis v.o.s. do obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí podepsat všichni společníci (nebo jejich zástupci) s úředně ověřenými podpisy. Návrh na zápis se podává na oficiálním formuláři, který obsahuje výše uvedené náležitosti.

6. Přílohy k formuláři pro zápis do obchodního rejstříku:

 • společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy,
 • doklady týkající se předmětu podnikání (např. živnostenské listy),
 • doklady o sídle společnosti,
 • výpis z rejstříku trestů společníků (aktuální, ne starší jak 3 měsíce),
 • čestné prohlášení společníků o způsobilosti k právním úkonům s úředně ověřeným podpisem,
 • potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků,
 • a další potřebné dokumenty, jako např. podpisové vzory společníků.

Dodržením výše uvedených kroků bude založení veřejné obchodní společnosti úspěšně dokončeno.

Kolik stojí založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)

Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) představuje určité finanční náklady spojené s registrací, úředními poplatky a dalšími administrativními náležitostmi. I když založení v.o.s. je charakterizováno svou jednoduchostí a není vyžadován minimální základní kapitál, společníci by měli být obeznámeni s několika klíčovými položkami nákladů:

 • Sepsání zakladatelské smlouvy – za tento úkon si notář vezme od 10 tisíc Kč výše v závislosti na složitosti a požadavků
 • Zaplacení základního kapitálu
 • Úředně ověřené podpisy: Pro založení v.o.s. je nezbytné mít úředně ověřené podpisy všech společníků na společenské smlouvě a na dalších příslušných dokumentech. Tato služba je poskytována notáři a stojí kolem 100 Kč za 1 podpis.
 • Výpis z rejstříku trestů: Každý společník musí předložit výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Za tento výpis je účtován poplatek 100 Kč.
 • Potvrzení správce daně: Toto potvrzení, které dokazuje, že společník nemá žádné splatné daňové nedoplatky, může být rovněž spojeno s menším poplatkem.
 • Výpis z katastru nemovitostí: Pokud se společnost chystá mít své sídlo v konkrétním objektu, je třeba předložit výpis z katastru nemovitostí, který stojí 100 Kč.
 • Návrh na zápis do obchodního rejstříku: Podání návrhu do obchodního rejstříku je spojeno s registrací společnosti a s poplatkem 2000 Kč,
 • Případné další náklady: Mohou zahrnovat konzultační nebo právní služby, pokud společníci najímají odborníky nebo právníky k asistenci při zakládání společnosti, stejně jako další administrativní poplatky, které mohou vzniknout v průběhu procesu.