Typy živností

V České republice je živnostenský systém postaven na dvou hlavních kategoriích živností, a to na ohlašovacích a koncesovaných živnostech. Každý typ má svá specifika, a je důležité jim rozumět.

Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnosti můžeme definovat jako činnosti, které mohou být provozovány na základě jednoduchého ohlášení k živnostenskému úřadu. Tento typ živnosti nespadá pod schvalovací proceduru, což znamená, že pokud žadatel splní všechny stanovené podmínky, úřad provede zápis do rejstříku do 5 dnů od ohlášení.

Ohlašovací živnosti se dále člení do tří základních kategorií:

  1. Volné živnosti: Tyto živnosti vyžadují pouze všeobecné podmínky, jako je dosažení věku 18 let a bezúhonnost. Pro jejich provozování není třeba prokazovat žádnou odbornou způsobilost.
  2. Řemeslné živnosti: Příkladem mohou být obory jako kovářství, tesařství nebo malířství. Provozovatelé řemeslných živností musí prokázat odbornou způsobilost. Tuto způsobilost lze doložit například výučním listem nebo vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru. Existují ale i alternativní cesty, jak tuto způsobilost prokázat, například kombinací vzdělání v příbuzném oboru a praxe.
  3. Vázané živnosti: Tato kategorie zahrnuje obory, jako je výroba strojů a přístrojů nebo chemická výroba. Podobně jako u řemeslných živností je i zde nutné prokázat odbornou způsobilost.

Konkrétní ohlašovací živnosti najdete zde.

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti se odlišují od ostatních typů živností, jako jsou ohlašovací živnosti, tím, že potřebují speciální povolení od příslušného úřadu. Zatímco ohlašovací živnosti vyžadují pouze splnění určitých podmínek a ohlášení k živnostenskému úřadu, koncesované živnosti jsou více regulovány a potřebují speciální schválení.

Důvodem je často to, že koncesované živnosti se týkají oblastí, které mohou mít větší dopad na veřejné zájmy nebo bezpečnost. Z toho důvodu je nezbytné, aby stát měl větší kontrolu nad těmito oblastmi podnikání.

Pro získání koncese pro koncesovanou živnost je nutné splnit několik podmínek:

  1. Všeobecné podmínky: Každý žadatel musí být svéprávný, což v praxi znamená, že musí být starší 18 let, a musí být bezúhonný.
  2. Odborná způsobilost: Některé koncesované živnosti vyžadují prokázání odborné způsobilosti v daném oboru. Tato způsobilost může být prokázána různými způsoby, například vysokoškolským vzděláním v daném oboru nebo kombinací vzdělání v příbuzném oboru a praxe.
  3. Koncese: Je speciální povolení, které je vyžadováno pro provozování koncesované živnosti. Bez tohoto povolení nelze danou živnost provozovat.

Je také důležité si uvědomit, že koncese je zpravidla udělena na určitou dobu a může být podmíněna dodržováním určitých pravidel a norm. V případě porušení těchto pravidel může být koncese odebrána.

Konkrétní koncesované živnosti najdete zde.

Výběr a náklady

Co se týče nákladů, za vyřízení živnosti je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč, přičemž při elektronickém podání se sníží na 800 Kč. Přidání dalších činností nebo rozšíření oboru u vázaných či řemeslných živností je zpoplatněno částkou 500 Kč (elektronicky 400 Kč). Výpis z rejstříku pak stojí 100 Kč (80 Kč elektronicky)