Základní kapitál

Základní kapitál je finanční částka, která je tvořena peněžitými nebo nepeněžitými vklady společníků a která je určena na založení a provoz společnosti. Základní kapitál je určený minimální finanční podíl, který musí být vložen do společnosti při jejím založení.

Velikost základního kapitálu a způsob jeho vkladu jsou definovány zákonem pro jednotlivé formy společností. Například pro společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice je minimální výše základního kapitálu 1 Kč, zatímco pro akciovou společnost (a.s.) je to 2 miliony Kč (nebo 80 tisíc EUR, pokud je kapitál vyjádřen v eurech).

Nepeněžité vklady mohou zahrnovat například nemovitosti, stroje nebo know-how. Hodnota těchto vkladů musí být ověřena znaleckým posudkem. Základní kapitál je následně zapsán do obchodního rejstříku a jeho změny vyžadují notářský zápis.

Základní kapitál slouží k ochraně věřitelů společnosti, protože do určité výše zajišťuje, že společnost má dostatek prostředků pro svůj provoz a splácení svých závazků.