Zakladatel

Zakladatel je osoba (fyzická nebo právnická), která iniciovala a formálně zahájila proces zakládání společnosti, například s.r.o., a.s. nebo jiného typu právnické osoby. Zakladatelé hrají klíčovou roli v počátečních fázích existence společnosti, kdy stanovují její základní rámec, například vytvářejí stanovy nebo společenskou smlouvu, určují výši základního kapitálu a nominují první orgány společnosti.

V závislosti na formě společnosti mohou zakladatelé poskytnout finanční zdroje potřebné pro její založení nebo mohou vstoupit do společnosti jako její první společníci nebo akcionáři. Po založení společnosti může být role zakladatele u konce, nebo se mohou stát členy orgánů společnosti, například jednateli.

V případě, že zakladatel je právnická osoba, může to být jiná společnost nebo státní orgán. Tato situace je častá například u státních podniků, městských společností nebo dceřiných společností korporací. V těchto případech jsou jako zakladatelé společnosti vedeny tyto právnické osoby.