Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost je forma obchodní korporace, ve které všichni společníci ručí za závazky společnosti solidárně a neomezeně celým svým majetkem. To znamená, že v případě finančních problémů mohou být věřitelé uspokojeni z osobního majetku kteréhokoli ze společníků.

Společnost v.o.s. nemá žádné minimální kapitálové požadavky pro své založení. Může být založena dvěma nebo více osobami a každý společník má právo účastnit se řízení společnosti, pokud není v společenské smlouvě ustanoveno jinak.

Ve veřejné obchodní společnosti jsou všechny zisky a ztráty rozděleny mezi společníky v poměru, který je uveden ve společenské smlouvě, pokud není ujednáno jinak. Tato forma společnosti je vhodná pro malé podniky s několika partnery, kteří chtějí spolupracovat a jsou ochotni nést společné riziko. Je důležité si uvědomit, že tento typ společnosti nese vysokou míru rizika pro společníky vzhledem k neomezenému ručení.