Účetnictví

Účetnictví je proces zaznamenávání, třídění, měření, shrnutí a komunikace ekonomických informací. Toto pole je základní součástí řízení a administrativy všech typů organizací, ať už jsou to podniky, vládní instituce nebo neziskové organizace.

Existují dva hlavní typy účetnictví: finanční a manažerské. Finanční účetnictví je zaměřeno na přípravu finančních výkazů pro externí uživatele, jako jsou akcionáři, věřitelé a regulační orgány. Na druhou stranu, manažerské účetnictví je zaměřeno na přípravu informací pro interní uživatele v organizaci, například pro manažery, kteří potřebují data k rozhodování.

Účetnictví se zabývá evidencí a sledováním finančních transakcí, které se týkají podnikání. Tyto informace jsou pak shrnuty v účetních výkazech, které poskytují přehled o finančním stavu a výkonnosti organizace. Klíčovými účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty (také známý jako výsledovka), výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu.

Účetnictví také zahrnuje výklad a analýzu účetních dat, vedení interních auditů a compliance s daňovými a účetními předpisy. To je zvláště důležité v oblasti finančního účetnictví, kde musí být finanční výkazy připraveny v souladu s příslušnými účetními standardy a zákony.