Účetní závěrka

Účetní závěrka je soubor finančních výkazů a dalších informací, které předkládají podniky, společnosti a další organizace na konci účetního období. Tyto dokumenty jsou základem pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti podniku a slouží k informování majitelů, akcionářů, potenciálních investorů, úřadů a dalších zainteresovaných stran.

Typická účetní závěrka obsahuje následující čtyři hlavní části: rozvahu, výkaz zisku a ztráty (také známý jako výsledovka), výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu. Rozvaha ukazuje, jaký majetek společnost vlastní a jak je financován. Výkaz zisku a ztráty ukazuje, kolik společnost vydělala nebo prodělala během účetního období. Výkaz o peněžních tocích ukazuje, odkud a kam plynuly peněžní prostředky. Výkaz o změnách vlastního kapitálu ukazuje změny v hodnotě vlastnického kapitálu společnosti.

Zákon o účetnictví v České republice stanovuje, že účetní závěrka musí být sestavena v českém jazyce a v české měně, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Také musí být zveřejněna v obchodním rejstříku.