Účetní jednotka

Účetní jednotka je termín používaný v účetnictví pro označení jednotlivých organizačních složek nebo částí podniku, které jsou samostatně zodpovědné za své výsledky a jsou účetně sledovány. Toto sledování umožňuje podnikům analyzovat výsledky na detailech, identifikovat problémy a příležitosti, sledovat pokrok směrem k cílům a usnadnit rozhodování o rozdělení zdrojů.

Účetní jednotka může být definována geograficky (například pobočka v určité zemi), funkčně (například oddělení pro výrobu nebo prodej), nebo produktově (například produktová linie). Každá účetní jednotka má vlastní rozpočet a výkaz zisku a ztráty, a je zodpovědná za své výsledky.

Důležitým principem pro účetní jednotky je princip odpovědnosti. To znamená, že manažeři účetní jednotky by měli mít kontrolu nad příjmy a náklady, které jsou jim přiřazeny, a měli by být hodnoceni na základě jejich výsledků. Tento princip podporuje efektivitu a odpovědnost v rámci organizace.