Společenský podíl

Společenský podíl je podíl na základním kapitálu společnosti, který je vlastněn společníkem. Velikost tohoto podílu obvykle odpovídá výši příspěvku společníka do základního kapitálu společnosti. Společenský podíl tak odráží vlastnickou účast společníka ve společnosti a je spojen s určitými právy a povinnostmi.

Jedním z hlavních práv spojených se společenským podílem je právo na podíl na zisku společnosti, který je obvykle vyplácen ve formě dividend. Dalšími právy mohou být právo hlasovat na valné hromadě společníků, právo na informace o chodu a hospodaření společnosti a další.

V případě některých forem společností, jako je například společnost s ručením omezeným, může být společenský podíl převeden na jinou osobu pouze za určitých podmínek. To může zahrnovat souhlas ostatních společníků, zápis do obchodního rejstříku nebo splnění jiných požadavků stanovených zákonem nebo společenskou smlouvou.