Smlouva o mlčenlivosti (NDA – Non-disclosure Agreement)

Tato smlouva je právní dokument, který chrání důvěrné informace. Když se dvě strany rozhodnou sdílet určité citlivé informace pro určité účely, ale chtějí zabránit tomu, aby se tyto informace staly veřejnými nebo byly použity v neprospěch, uzavřou smlouvu o mlčenlivosti.

NDA může být jednostranná (kdy jedna strana sdílí informace a druhá strana se zavazuje je nezveřejňovat) nebo oboustranná (kde obě strany sdílejí důvěrné informace).

Smlouva o mlčenlivosti obvykle zahrnuje následující prvky:

  • Strany smlouvy: Identifikace stran, které se smlouvy účastní.
  • Definice důvěrných informací: Popis typů informací, které jsou považovány za důvěrné a které jsou chráněny smlouvou.
  • Obligace: Popisuje povinnosti stran týkající se zacházení s důvěrnými informacemi.
  • Trvání: Doba, po kterou smlouva platí.
  • Sankce: Popisuje sankce a následky, které mohou nastat v případě porušení smlouvy.


NDAs jsou často používány při jednáních o obchodních transakcích, kdy jedna nebo obě strany musí sdílet důvěrné informace, aby posoudily potenciální obchod.