Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je typ smlouvy, která je v českém právu upravena občanským zákoníkem. Je to smlouva, ve které se jedna strana (zhotovitel) zavazuje vykonat pro druhou stranu (zadavatele) určité dílo (např. postavit dům, vytvořit webové stránky, napsat knihu atd.) a zadavatel se zavazuje za to zaplatit.

Smlouva o dílo je obvykle uzavírána pro konkrétní, jasně definovaný výsledek nebo produkt, který má být dodán, a je založena na tom, že zhotovitel má značnou svobodu v tom, jak tento výsledek dosáhne. Zadavatel platí za výsledek, nikoli za čas strávený prací.

Smlouva o dílo by měla obsahovat následující informace:

  • Identifikace stran (zhotovitel a zadavatel)
  • Popis díla, které má být vykonáno
  • Cena nebo způsob stanovení ceny
  • Termín, do kdy má být dílo provedeno
  • Pokud je to relevantní, také materiály, které budou použity, a způsob kontroly kvality díla.

Výsledkem smlouvy o dílo je vytvoření nové věci nebo provedení určitého úkonu, nikoli poskytnutí služby. Smlouva o dílo je proto odlišná od smlouvy o pracovní činnosti nebo smlouvy o poskytnutí služeb.