Rozvaha

Rozvaha je jedním z hlavních účetních výkazů, který poskytuje přehled o finančním stavu podniku k určitému datu. Struktura rozvahy je založena na základní účetní rovnici: aktiva = pasiva + vlastní kapitál. To znamená, že celková hodnota majetku společnosti (aktiva) je financována buď z dluhů (pasiva), nebo z vlastního kapitálu.

Aktiva se dělí na dlouhodobý a krátkodobý majetek. Dlouhodobý majetek zahrnuje položky, jako jsou nemovitosti, stroje, patentová práva, které jsou využívány déle než jeden rok. Krátkodobý majetek zahrnuje hotovost, pohledávky a zásoby.

Pasiva se také dělí na dlouhodobé a krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky zahrnují dluhy, které splatí společnost za více než rok, zatímco krátkodobé závazky zahrnují dluhy splatné do jednoho roku.

Vlastní kapitál představuje prostředky vložené do společnosti jejími vlastníky a zahrnuje základní kapitál, rezervy a nerozdělený zisk.

Rozvaha tak dává akcionářům, věřitelům, a dalším zainteresovaným stranám informace o tom, jaký druh zdrojů má společnost k dispozici a jak byly tyto zdroje financovány.