Prokurista

Prokurista je osoba oprávněná jednat jménem společnosti, ale s určitými omezeními. Prokura je specifická forma zastoupení, která v České republice vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Prokurista má široké oprávnění k jednání ve věcech běžného hospodářského provozu firmy, ale nemůže například jednat v otázkách prodeje nemovitostí, výměny akcií nebo změn ve statutu firmy.

Role prokuristy je často důležitá pro firmy, které potřebují rychlé rozhodování a jednání v běžných obchodních záležitostech. Prokurista má většinou pevné místo v organizační struktuře firmy a je odpovědný za řadu obchodních operací. I když prokurista může být zaměstnanec firmy, nemusí nutně zastávat žádnou jinou roli ve firmě. Prokura je udělena formou notářského zápisu a je zapsána do obchodního rejstříku. Prokurista může být odvolán rozhodnutím společnosti a jeho odvolání je rovněž zapsáno do obchodního rejstříku.