Právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která má právo a pověření jednat jménem jiné osoby (fyzické nebo právnické) v právních záležitostech. Právní zástupce může být pověřen zastupováním v soudních řízeních, v jednáních s třetími stranami, nebo při uzavírání právních dohod.

V případě fyzických osob může být právní zástupce například rodič nebo zákonný zástupce dítěte, opatrovník nebo zástupce jmenovaný soudem. V případě právnických osob, jako jsou společnosti, mohou být právními zástupci jednatelé, prokuristé, členové představenstva, nebo jiné osoby pověřené tímto statutem podle zákona nebo stanov společnosti.

Právní zástupci mají obvykle povinnost jednat v nejlepším zájmu osoby, kterou zastupují, a musí se řídit zákony a etickými pravidly.