Právní subjekt

Právní subjekt je jednotka (osoba nebo organizace), která má schopnost získávat práva a povinnosti. Existují dvě základní kategorie právních subjektů: fyzické osoby a právnické osoby.

Fyzická osoba je konkrétní jednotlivec. Ve většině právních systémů je fyzická osoba právním subjektem od narození až do smrti. Fyzické osoby mají schopnost vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, podnikat a vznášet právní nároky.

Právnická osoba je organizace, kterou zákon uznává jako právní subjekt. To může zahrnovat širokou škálu entit, včetně společností, vládních agentur, neziskových organizací, společenství atd. Právnické osoby mají právo uzavírat smlouvy, vlastnit majetek, podávat žaloby a být žalované, stejně jako jiné práva a povinnosti, které jsou podobné právům a povinnostem fyzických osob.

Je důležité si uvědomit, že zatímco právnické osoby mají mnoho stejných práv jako fyzické osoby, existují určité omezení. Například právnická osoba nemůže volit nebo být zvolena do politického úřadu, nemůže se oženit nebo rozvést, a nemůže být považována za trestně odpovědnou stejným způsobem jako fyzická osoba.