Podíl

V kontextu obchodního práva a korporátní struktury se podíl obecně odkazuje na část vlastnictví nebo zájmu o společnost. Tento podíl může být vyjádřen jako procentuální částka, kterou vlastní jeden z jednotlivých společníků nebo akcionářů. Výše podílu ovlivňuje hlasovací práva společníka, jeho nárok na podíl na zisku (ve formě dividend) a také jeho odpovědnost za závazky společnosti.

Ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je podíl na základním kapitálu přímo spojen s podílem na právech a povinnostech v rámci společnosti. Například, pokud má společník 20% podíl na základním kapitálu společnosti, má také právo na 20% zisku společnosti a hlasovací právo o váze 20% na valné hromadě společnosti.

V akciové společnosti (a.s.) je podíl na společnosti reprezentován akciemi. Každá akcie reprezentuje část základního kapitálu a uděluje svému držiteli určitá práva, jako je například právo hlasovat na valné hromadě nebo právo na podíl na zisku společnosti.

Podíly mohou být také převáděny, prodávány nebo darovány, což mění strukturu vlastnictví společnosti. Pravidla pro převod podílů se mohou lišit v závislosti na druhu společnosti a na stanovách nebo společenské smlouvě, které mohou obsahovat určitá omezení týkající se převodu podílů.