Odpovědnost jednatelů

Odpovědnost jednatelů odkazuje na zákonnou a etickou odpovědnost, kterou nesou jednatelé – tedy lidé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti. Jednatelé jsou odpovědni za řízení společnosti a za rozhodnutí, která ovlivňují její operace a úspěch.

Jednatelé mohou být osobně odpovědni za nezákonné činy, nesplnění svých povinností nebo za špatná rozhodnutí, která vedou ke ztrátě hodnoty společnosti. Tato odpovědnost může mít formu trestní, občanské nebo správní odpovědnosti, v závislosti na povaze prohřešku.

Odpovědnost jednatelů může zahrnovat, ale neni omezena na:

  • Povinnost péče: Jednatelé musí jednat s patřičnou péčí a odborností při výkonu svých povinností.
  • Povinnost loajality: Jednatelé musí jednat v nejlepším zájmu společnosti a nesmějí zneužívat své pozice pro osobní prospěch.
  • Povinnost zákonnosti: Jednatelé musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy.


Pokud jednatelé nesplní tyto povinnosti, mohou být osobně odpovědni za škody způsobené společnosti nebo třetím stranám.