Obchodní společnost

Obchodní společnost je forma právnické osoby, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jejím hlavním účelem je provozování podnikatelské činnosti, což je obvykle aktivity prováděné za účelem zisku. Obchodní společnost může mít různé formy, včetně, ale nejen, společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.), komanditní společnosti (k.s.) a veřejné obchodní společnosti (v.o.s.).

Obchodní společnosti mají právní subjektivitu, což znamená, že mohou vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, podnikat, podávat žaloby a být žalovány. Mají také povinnost udržovat účetní knihy, podávat daňová přiznání a plnit další povinnosti stanovené zákonem.

Založení obchodní společnosti obvykle vyžaduje splnění určitých formalit, jako je vytvoření společenské smlouvy nebo stanov, jmenování jednatelů nebo členů statutárních orgánů, předložení požadovaných dokumentů do obchodního rejstříku a splnění jiných požadavků stanovených obchodním zákoníkem.