Notářské služby

Notář je fyzická osoba, která má určený notářský úřad a výkon notářské činnosti jí byl svěřen zákonem. V tomto ohledu se odlišuje od advokátů, protože i když může poskytovat právní služby podobně jako advokáti, je to pouze v omezeném rozsahu.

Notář plní několik důležitých rolí, které jsou stanoveny v zákoně č. 358/1992 Sb. o notářích:

 1. Veřejná osoba v notářském úřadu: Jako taková má pravomoc ověřovat a osvědčovat skutečnosti, pořizovat notářské zápisy a vykonávat další úkony, které jí byly svěřeny zákonem.
 2. Právní pomoc: Může působit jako soudní komisař v soudních řízeních, poskytovat právní poradenství, být zástupcem jiných osob v určitých řízeních a má pravomoc činit v řízeních podle části páté občanského soudního řádu. Avšak má omezení v některých řízeních, např. v řízení o osvojení.
 3. Správce v řízení o konkursu nebo vyrovnání: V těchto situacích má notář právo spravovat majetek a sepisovat soukromé listiny.

Notářská činnost není pouze o sepisování dokumentů. Notář může přijímat listiny a peníze do úschovy pro další osoby a poskytovat řadu dalších služeb spojených s právní pomocí.

Dokumenty a zápisy vytvořené notářem mají speciální postavení v právu. Notářské zápisy a další dokumenty se považují za veřejné listiny, což znamená, že mají zvláštní důvěryhodnost a mohou sloužit jako důkaz v soudních řízeních. Notáři mají povinnost dodržovat zákony a předpisy, zachovávat mlčenlivost a mají pojištění pro případ škody, kterou by mohli způsobit svým jednáním.

Kvalifikační požadavky na notáře

Aby mohl člověk vykonávat funkci notáře, musí splňovat následující podmínky:

 1. Plná způsobilost k právním úkonům: Tento požadavek zaručuje, že notář je mentálně způsobilý a zodpovědný, což je klíčové pro povahu práce, kterou notář vykonává.
 2. Vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě: Notář musí mít hluboké porozumění právním zákonům a postupům, a proto je vyžadováno právnické vzdělání.
 3. Bezúhonnost: Notář nesmí mít trestní minulost a musí být osoba důvěryhodná. Toto je klíčové pro zachování důvěry veřejnosti v integritu notářské profese.
 4. Minimálně pět let notářské praxe: Toto období umožňuje jednotlivci získat praktické zkušenosti a pochopení notářské práce v reálném prostředí.
 5. Úspěšné složení notářské zkoušky: Notářská zkouška testuje znalosti a dovednosti jednotlivce v oblasti notářské praxe a zajišťuje, že má potřebné kvalifikace k vykonávání této role.

Splnění všech těchto kritérií je nezbytné k zajištění toho, že notář je řádně připraven poskytovat kvalitní a profesionální služby veřejnosti.

Nejčastější notářské služby

Notáři nabízejí širokou škálu služeb, které pokrývají různé aspekty rodinného, majetkového a obchodního práva. Zde je přehled nejčastěji využívaných služeb v rámci notářské praxe. Pro podrobnější informace o každé konkrétní službě a její ceně přejděte na konkrétní články o dané službě.

Rodina, majetek a ochrana práv

 • Převody majetku a úschovy
 • Ochrana věřitele
 • Úprava spoluvlastnictví
 • Manželské majetkové právo
 • Statut svěřenského fondu
 • Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích
 • Vzdání se plnění ze svěřenského fondu
 • Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Právnické osoby a podnikání

 1. Zakládání společností, družstev a jejich změny
 2. Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem
 3. Založení nadace a nadačního fondu
 4. Změna stanov společenství vlastníků jednotek
 5. Založení společenství vlastníků jednotek

Ověřování a výpisy z rejstříků

 • Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT
 • Zajištění důkazu
 • Osvědčení o předložení listiny
 • Ověření shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace
 • Ověření podpisu – legalizace

Dědické právo

 • Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
 • Pozůstalostní řízení
 • Rozvrhy řízení o pozůstalosti

Cena notářských služeb

Cena notářských služeb není libovolně stanovena jednotlivými notáři, ale je přesně určena zákonem v souboru níže:

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf