Likvidace společnosti

Likvidace společnosti je proces, který zahrnuje ukončení činnosti společnosti a distribuci jejího majetku mezi věřitele a akcionáře. Může být dobrovolná (iniciovaná sama společností) nebo nedobrovolná (nařízená soudem).

Likvidace začíná rozhodnutím o ukončení společnosti, které může být učiněno vlastníky nebo soudem. Následuje likvidační bilance, která slouží k ocenění majetku společnosti.

Přednostně se uspokojí nároky věřitelů. To zahrnuje nejen věřitele s nezajištěnými pohledávkami, ale také zaměstnance společnosti, kteří mohou mít nárok na nevyplacené mzdy nebo jiné náhrady.

Poté, co jsou všechny dluhy a nároky věřitelů uspokojeny, zbylý majetek se distribuuje mezi akcionáře společnosti podle jejich podílů.

Po dokončení procesu likvidace je společnost vymazána z obchodního rejstříku a přestává existovat.

Je důležité poznamenat, že likvidace je konečný krok a je třeba ji pečlivě zvážit. Existují i jiné možnosti restrukturalizace nebo oživení společnosti, které mohou být pro věřitele a vlastníky příznivější.