Konkurs

Konkurs je právní proces, který se vztahuje na insolventní (neplatičskou) osobu nebo organizaci. Cílem konkursu je spravedlivé a rovné uspokojení věřitelů z majetku dlužníka. Konkurs je zahájen na základě rozhodnutí soudu a řídí se insolvenčním zákonem.

V průběhu konkursního řízení správce konkursu (osoba pověřená soudem) odebere dlužníkovi majetek a prodá ho, aby se z výtěžku pokusil uspokojit pohledávky věřitelů. Věřitelé mohou uplatnit své pohledávky v konkursním řízení.

V případě podniků může konkurs končit zánikem společnosti. V případě fyzických osob může být konkurs součástí procesu oddlužení, kdy po splnění určitých podmínek může být dlužníkovi poskytnuto oddlužení, což znamená zproštění zbytku dluhů.

Konkurs je velmi vážným stavem a má mnoho důsledků pro dlužníka, včetně ztráty kontroly nad svým majetkem, omezení v podnikání a dalších negativních důsledků. Proto by měly být všechny možné kroky podniknuty k tomu, aby se konkursu zabránilo.