Komanditní společnost (k.s.)

Komanditní společnost je typ obchodní korporace, kde existují dva typy společníků – komplementáři (komanditisté) a komanditáři.

Komplementáři (komanditisté) jsou společníci, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně a solidárně se všemi svými jměními. Na druhé straně komanditáři ručí jen do výše svého vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Z tohoto hlediska je komanditní společnost kombinací společnosti s ručením omezeným a veřejné obchodní společnosti.

Správu komanditní společnosti obvykle vykonávají komplementáři. Komanditní společnost může být založena minimálně dvěma osobami a nemá minimální požadavky na základní kapitál.

Komanditní společnosti jsou vhodné pro podniky, kde existuje několik partnerů s různou mírou zapojení a rizika. Například komanditáři mohou investovat do podniku a získat zisk, aniž by se museli aktivně podílet na jeho řízení a bez toho, aby byli vystaveni neomezenému ručení za dluhy společnosti.