Jednatel

Jednatel je statutární orgán společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice. Tato role je obdobnou roli generálního ředitele v akciové společnosti. Jednatel zastupuje společnost ve všech právních záležitostech a je zodpovědný za řízení jejího každodenního chodu a obchodních operací. V některých případech může být více než jeden jednatel, který může jednat samostatně nebo společně, v závislosti na tom, jak je to stanoveno ve společenské smlouvě společnosti.

Jednatel je odpovědný za splnění svých povinností s pečlivostí řádného hospodáře a je odpovědný společnosti za škodu, kterou by způsobil porušením svých zákonných povinností. Tato odpovědnost se vztahuje na škodu způsobenou nedbalostí nebo zanedbáním. Jednatel může být jmenován a odvolán společníky společnosti. Odvolání jednatele se stává účinným dnem, kdy je tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku. Může být také odvolán soudem na žádost společníka, který má důvodné obavy, že jednatel výkonem funkce způsobuje společnosti vážnou újmu.