Jak probíhá kontrola finančího úřadu

Daňová kontrola je důležitým nástrojem finančního úřadu v boji proti daňovým únikům a nesrovnalostem. Pro podnikatele může být kontrola náročným procesem, ale při správném vedení účetnictví a pečlivé dokumentaci je možné předejít potenciálním problémům a komplikacím.

Odstranění pochybností vs. daňová kontrola

Je důležité rozlišovat mezi postupem pro odstranění pochybností a daňovou kontrolou. Zatímco první je kratší proces zaměřený na rychlé vyjasnění konkrétních otázek, daňová kontrola je hloubková revize dodržování daňových povinností, která může trvat několik měsíců až roky. Obě formy kontroly mají svá specifika a je důležité být na ně připraven a vědět, co od nich očekávat.

Na co se připravit

Daňová kontrola je základní nástroj finančního úřadu k prověření dodržování daňových povinností podnikatelů a dalších daňových subjektů. Proces je stanoven v zákoně č. 280/2009 Sb., zvaném daňový řád. Kontrola má za cíl ověřit správnost údajů v daňovém přiznání a dalších relevantních dokumentech týkajících se konkrétní daně a časového období. Kromě daňových přiznání může finanční úřad provádět i vyhledávací činnost nebo zahájit kontrolu na základě informací od třetích osob.

Na co má právo finanční úřad

Během daňové kontroly má finanční úřad právo:

 • Vyžádat různé dokumenty jako důkazní prostředky.
 • Provádět místní šetření.
 • Vstupovat do nemovitostí a dopravních prostředků využívaných podnikatelem.

Mezi dokumenty, které úřad zajímají, patří:

 • vystavené faktury a s nimi spojené smlouvy,
 • obdržené faktury a příslušné smlouvy,
 • účetní záznamy, např. hlavní kniha, obratová předvaha, detailní účtování, zůstatky v pokladně, skladové záznamy nebo zakázkové evidence,
 • seznam a přehled majetku a závazků,
 • bankovní výpisy,
 • různé smlouvy týkající se vaší činnosti,
 • daňové záznamy pro ty, co nevedou účetní knihy,
 • záznamy týkající se DPH.

Povinnosti a práva podnikatele

Podnikatel má povinnost:

 • Poskytnout správci daně možnost zahájit a provádět kontrolu.
 • Zabezpečit adekvátní prostředí pro průběh kontroly.
 • Informovat o organizačním uspořádání, charakteru jednotlivých útvarů, kompetencích zaměstnanců nebo jiných lidí provádějících vaše aktivity a místu uložení účetních a dalších dokumentů.
 • Představit relevantní důkazy podporující vaše námitky (dokumenty, nahlédnutí do účetní evidence, bankovní výpisy atd.).
 • Umožnit konzultace s vašimi zaměstnanci či s jinými osobami spojenými s vaší činností.
 • Povolit přístup do všech budov, prostor, vozidel atd., které využíváte pro podnikání nebo jsou spojeny s předmětem daně.
 • Neskrytovat žádné důkazy.
 • Případně půjčit potřebné dokumenty i mimo místo kontroly.

Zároveň má podnikatel právo:

 • Na potvrzení o půjčení dokumentů (pokud si je kontrola vyžádá) a jejich vrácení do 30 dnů (v komplikovanějších situacích může být tato lhůta prodloužena).
 • Být přítomen během jednání s vašimi pracovníky nebo s dalšími osobami, které pro vás pracují.
 • Poskytnout potřebné důkazy nebo navrhnout alternativní, pokud je zrovna nemáte po ruce, a to v průběhu kontroly.
 • Vyjádřit nesouhlas či pochyby o závěrech správce daně.
 • Vznést námitky k postupu kontrolního orgánu.
 • Klást otázky svědkům a odborníkům během kontroly.
 • Reagovat na zjištěné výsledky kontroly a případně navrhnout jejich doplnění či úpravy.

Důkazní břemeno

Zde platí zásada, že podnikatel musí prokázat pravdivost a správnost informací uvedených v daňovém přiznání. Naopak, pokud finanční úřad tvrdí, že podnikatel nesplnil své daňové povinnosti, musí toto tvrzení prokázat.

Ukončení daňové kontroly

Když je kontrola ukončena, finanční úřad sepíše výsledek kontrolního zjištění. Podnikatel má právo se k tomuto výsledku vyjádřit. Formální ukončení daňové kontroly je potvrzeno doručením oznámení o ukončení daňové kontroly.