Exekuce

Exekuce je právní proces, který umožňuje vymáhání pohledávek věřitele z majetku dlužníka. Exekuci nařizuje soud na základě žádosti věřitele, pokud dlužník neplní své závazky vůči věřiteli.

Exekuční řízení provádí exekutor, který je pověřen soudem. Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka (například nemovitosti, vozidla, cenné papíry, peníze na účtech) a prodávat ho v dražbě. Výnos z prodeje se poté použije k uspokojení pohledávky věřitele.

Důležité je zmínit, že i když exekuce může být efektivním nástrojem pro věřitele k vymáhání dluhů, pro dlužníka může mít závažné důsledky, jako je například ztráta majetku. Proto je důležité, aby se dlužníci snažili vyhnout exekučním řízením tím, že budou splácet své dluhy včas a v plné výši.