Evidence skutečných majitelů firem

V současném světě podnikání je transparentnost klíčovým prvkem důvěryhodnosti a integrity. Přesto může být v některých případech těžké rozpoznat, kdo stojí za určitými společnostmi a jaké jsou jejich skutečné zájmy. Česká republika, reagujíc na potřebu větší otevřenosti v obchodním prostředí, přijala regulační opatření týkající se evidence skutečných majitelů. V následujícím článku se podíváme na to, co tato nová legislativa znamená, jak definuje „skutečného majitele“ a jaký dopad má na český podnikatelský ekosystém.

Kdo je skutečný majitel?

Skutečný majitel je fyzická osoba stojící v konečném důsledku za právnickou osobou nebo právním uspořádáním, typicky svěřenským fondem. Důležité je poznamenat, že skutečných majitelů může být více vůči jedné entitě. Co přesně znamená „vlastnit nebo kontrolovat“ je definováno v §§ 4 a 5a ZESM.

Určení skutečného majitele

Ačkoliv je v mnoha případech identifikace skutečného majitele jednoduchá, existují situace, kdy je třeba provést hlubší analýzu. Doporučuje se proto konzultovat Příručku evidování skutečných majitelů pro detailní instrukce.

Skutečný majitel a korporace

U korporací je skutečný majitel ten, kdo splňuje určité kritérium vlastnictví, zisku nebo rozhodujícího vlivu v dané korporaci podle § 4 ZESM. V případech, kdy nelze skutečného majitele určit podle tohoto ustanovení, lze využít § 5 ZESM k určení náhradního skutečného majitele.

Fundace a další právnické subjekty

U fundací, ústavů a obecně prospěšných společností, stejně jako u právních uspořádání, stanovuje § 6 ZESM, kdo je považován za skutečného majitele.

Přímý vs. nepřímý skutečný majitel

Rozlišení je založeno na tom, zda mezi skutečným majitelem a evidující osobou existuje nějaký prostředník. Pokud je osoba současně v pozici přímého i nepřímého skutečného majitele, je označena za nepřímého.

Právní rámec

Evidence skutečných majitelů je v ČR řízena zákonem č. 37/2021 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 180/2021 Sb. Tyto právní předpisy transponují do českého práva směrnice EU zaměřené na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.