Daňové přiznání DPH

Daňové přiznání DPH je dokument, který plátci daně z přidané hodnoty (DPH) podávají na finančním úřadu, aby uvedli a zaplatili částku DPH, kterou jsou povinni zaplatit státu za dané zdaňovací období.

V České republice je základním zdaňovacím obdobím měsíc, ale pokud daňový subjekt nepřesáhne určité obratové limity, může si zvolit zdaňovací období čtvrtletí.

Přiznání DPH obsahuje údaje o základu daně a částce DPH za zdanitelné plnění (prodeje) a za nákupy (náklady). DPH je v podstatě spotřební daň, kterou platí konečný spotřebitel, ale během obchodního cyklu ji spravují a vybírají jednotlivé podniky.

Podniky mohou uplatnit nárok na vrácení DPH zaplaceného na nákladech spojených s podnikáním, který se pak odečte od DPH vybraného z prodeje. Pokud je částka DPH vybraná vyšší než zaplacená, podnik zaplatí rozdíl státu. Pokud je zaplacená DPH vyšší, podnik má nárok na vrácení tohoto rozdílu.

DPH je třeba vykazovat a podávat v předepsaných lhůtách, obvykle měsíčně nebo čtvrtletně. Pokud plátce nedodrží lhůty nebo nesprávně vyplní přiznání, může mu být uložena pokuta.