Souhlas s trvalým pobytem

V České republice má trvalý pobyt evidenční charakter. Každý občan může mít pouze jedno místo trvalého pobytu na území republiky, a to v objektu určeném pro bydlení či rekreaci, označeném číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Avšak i když má někdo nahlášený trvalý pobyt na určité adrese, nemusí se tam nutně zdržovat.

Kdo může hlásit místo trvalého pobytu?

  1. Občan ČR starší 15 let nebo jeho zmocněnec s úředně ověřenými podpisy.
  2. Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
  3. Zákonný zástupce za občana s omezenou svéprávností.
  4. Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec.

Jak a kde hlásit trvalý pobyt?

Občan by měl hlásit svůj trvalý pobyt na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. To může být obecní úřad nebo, v případě Prahy a statutárních měst, na úřadech městských částí či obvodů.

Co je třeba předložit?

  1. Vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je na úřadě k dispozici.
  2. Doklad totožnosti
  3. Doklad opravňující k užívání nemovitosti, např. výpis z katastru nebo nájemní smlouva. Případně souhlas vlastníka nemovitosti.

Co je třeba vědět o trvalém pobytu a nájmu?

I když se může zdát, že v nájemní smlouvě může být zakázáno přihlášení k trvalému pobytu, v praxi toto ustanovení nemá žádný vliv. Nájemce má právo se přihlásit k trvalému pobytu v nájemním bytě, a to i proti výslovnému zákazu v nájemní smlouvě. Souhlas majitele tak k tomu nepotřebuje.

Závěrem

Trvalý pobyt má v České republice hlavně evidenční charakter. Ačkoliv existuje řada povinností a pravidel týkajících se hlášení trvalého pobytu, je důležité chápat, že trvalý pobyt neudává, kde občan skutečně žije, ale spíše, kde má nahlášen svůj oficiální pobyt. V případě nájemního bydlení má nájemce právo se přihlásit k trvalému pobytu bez ohledu na obsah nájemní smlouvy nebo (ne)souhlasu majitele nemovitosti.