Přechodný a trvalý pobyt pro cizince

Pokud chce cizinec strávit v ČR déle než 3 měsíce, musí získat přechodný pobyt a případně později trvalý pobyt. Získání trvalého pobytu může být pro cizince skutečně náročné, proto se tuto problematiku pokusíme přiblížit a nastíníme možné řešení.

Přechodný pobyt v ČR – základní přehled

Cizinec může v ČR požádat o trvalý pobyt až po pěti letech nepřetržitého pobytu, s některými výjimkami, kdy může být tato lhůta zkrácena. Je však třeba splnit řadu kritérií, z nichž některá mohou být přísná. Příkladem může být podmínka, že cizinec nesmí být nepřítomen na území ČR déle než 6 měsíců v kuse. Další podmínkou je, že dotyčný v minulosti nenarušil veřejný pořádek a neohrozil bezpečnost státu.

Pro občany EU a jejich rodinné příslušníky:

  • Přechodný pobyt občana EU: Pro občany EU není potvrzení o přechodném pobytu povinné, takže je čistě na jejich vůli, zda o něj zažádají, či ne.
  • Přechodný pobyt pro rodinné příslušníky občana EU: Pokud jsou rodinní příslušníci také občany EU, ani u nich není potvrzení o přechodném pobytu podmínkou. Více informací a seznam dokumentů, které je třeba doložit k žádosti o potvrzení přechodného pobytu, najdete na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra ČR (MVČR).

Pro občany třetích zemí:

  • Občanem třetí země se rozumí cizinec, který není občanem států EU, Islandu, Norska, Švýcarska či Lichtenštejnska. Pokud do této kategorie spadáte, je třeba zažádat si o dlouhodobé vízum, které vám umožní pobyt na území České republiky po dobu delší než 90 dní. Náležitosti žádosti o získání dlouhodobého pobytu a další důležité informace můžete nalézt na stránkách MVČR. Tuto žádost je možné podat také na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Virtuální sídlo pro cizince

Koncept virtuálního sídla je v dnešní době čím dál populárnější, zejména v oblasti podnikání. Jedná se o adresu, na které je registrováno sídlo firmy, ale firma tam fyzicky nesídlí. V kontextu cizinců může virtuální sídlo představovat možnost, jak mít v ČR „domovskou adresu“.

Toto může být užitečné v situacích, kdy cizinec potřebuje prokázat stálost ve vztahu k ČR, ale z různých důvodů nemůže získat trvalé bydliště v nemovitosti, ve které bydlí. To může zahrnovat podnikatele, studenty nebo dokonce lidi pracující na dálku.