Odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu

Za jakých podmínek a kdo může rozhodovat o zrušení místa trvalého pobytu občana? Ohlašovna je zodpovědná za rozhodnutí a může tak učinit ze dvou důvodů:

  1. Z moci úřední.
  2. Na základě návrhu navrhovatele – může jím být vlastník objektu, jeho vymezené části nebo jiná oprávněná osoba, za splnění zákonných podmínek.

Místem trvalého pobytu občana se stává adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen, pokud byl takový pobyt zrušen. Pokud občanovi zruší trvalý pobyt, je povinen zažádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého bydliště.

Kdy je možné zrušit trvalý pobyt?

Ohlašovna může tak učinit v následujících situacích:

  • Pokud byl zápis proveden na základě falešných, pozměněných, neplatných dokladů nebo byly poskytnuty nesprávné informace.
  • Když objekt, ve kterém občan má hlášeno trvalé bydliště, byl odstraněn, zanikl nebo již není vhodný k bydlení podle příslušných právních předpisů.
  • Pokud občan již nemá žádné právo k objektu nebo jeho části a nemovitost již k bydlení nevyužívá.

Pokud jde o nájemní bydlení, občan může mít trvalý pobyt na adrese nájemního bytu, a to i bez souhlasu vlastníka. Vlastník nebo pronajímatel vám nemůže zabránit v nahlášení trvalého pobytu, protože z toho ani jedné straně nevznikají žádná nová práva ani povinnosti. Toto má hlavně evidenční účel. Jako důkaz vztahu k nemovitosti musí nájemník předložit nájemní smlouvu.

V případě, že osoba chce odhlásit trvalé bydliště jiné osoby, může to udělat jako oprávněná osoba. Tento návrh podá na obecním úřadu nebo, v případě větších měst, na městském úřadu či jeho částech. K návrhu je třeba přiložit písemný návrh, občanský průkaz, důkaz vlastnictví k nemovitosti a potvrzení o důvodu odhlášení, například dohodu o ukončení nájmu.

Za podání návrhu na zrušení trvalého pobytu je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

Ve stručnosti, odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu je možné, ale musí být doložená zákonná podmínka. V případě nájemního bydlení má trvalý pobyt hlavně evidenční účel a nevznikají z něj žádná další práva ani povinnosti.